ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

พันตำรวจตรีนิพนธ์ พลอยขาว
ผู้บังคับกองร้อย

ร้อยตำรวจเอกวิจิตร เชาวลิต
รองผู้บังคับกองร้อย

ร้อยตำรวจเอกอำพล สมอไทย
รองผู้บังคับกองร้อย

ดาบตำรวจสิริพงษ์ พรประสิทธิ์
จ่ากองร้อย

....................
ผบ.มว.ตชด.๔๒๕๑

....................
ผบ.มว.ตชด.๔๒๕๒

....................
ผบ.มว.ตชด.๔๒๕๓

....................
ผบ.มว.ตชด.๔๒๕๔

....................
ผบ.มว.มชส.ร้อย.ตชด ๔๒๕

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕
ยศ ชื่อ นามสกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
พ.ต.ท. ประพันธ์ ศรีวาลัย ๒๕๑๘ - ๒๕๒๓
ร.ต.อ. เรืองศักดิ์ ชัชวาลรัตน์ ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔
พ.ต.ต. ปลอบ เงินศรีทอง ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
พ.ต.ท. สัญญา แก้วเชื้อ ๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
พ.ต.ท. เรืองศักดิ์ ชัชวาลรัตน์ ๒๕๒๙ - ๒๕๓๕
พ.ต.ท. มณี อุบลพงษ์ ๒๕๓๕ - ๒๕๔๓
พ.ต.ท. วรรณะ บุญชัย ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗
พ.ต.ท. วรากร สมสุวรรณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑
พ.ต.ท. บุญประเสริฐ ทองนุ้ย ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐
พ.ต.ต. ก้องภพ โพธิ์แสน ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
พ.ต.ท. บรรณพล อินทิพย์ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๒
พ.ต.ท. เชาวลิต ฆังคะรัตน์ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓