ติดต่อเรา

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ที่อยู่
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕
๙/๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๑๑๐


เบอร์โทรศัพท์
๐-๗๖๔๒-๑๖๕๑
๐-๗๖๔๒-๔๔๘๑


Email
bpp๔๒๕tkp@gmail.com


facebook
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425