หมวดสนาม มว.ตชด.๔๒๕๑

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

(____________________)
ผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

หมวดสนาม มว.ตชด.๔๒๕๒

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

(____________________)
ผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

หมวดสนาม มว.ตชด.๔๒๕๓

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

(____________________)
ผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

หมวดสนาม มว.ตชด.๔๒๕๔

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

(____________________)
ผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

หมวดสนาม มว.มชส.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

(____________________)
ผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด

(____________________)
รองผู้บังคับหมวด