กองรักษาการณ์

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์ นิลภู
หัวหน้าหมวดงาน


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      รักษาความเรียบร้อยของบุคล สถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ คุ้มครองและป้องกันอันตรายและความเสียหายอาจจะเกิดขึ้น ณ สถานที่ต่างๆ ภายในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติหรือป้องกันอันตรายแก่บุคคลสำคัญ