งานสนับสนุนหมวดพยาบาล

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ ตาเจริญ
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจตรีพิเชษฐ ชาติเชื้อ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ ในการดูแลรักษา กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลเรื่องสุขอนามัย สาธารณสุข ภายในที่ตั้งและให้บริการกับประชาชนในพื้นที่