งานสนับสนุนหมวดสื่อสาร

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจเอกสมพรณ์ ขำเกื้อ
หัวหน้าหมวดงาน

ร้อยตำรวจตรีหัสรวิชญ์ ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด/ช่างสื่อสาร

สิบตำรวจตรีธีรเดช เจษฎารมย์
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ มีหน้าที่ในการช่วยเหลืองานด้าน สื่อสาร ให้กับฝ่ายปฏิบัติการของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ และเป็นการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสันสนุนการปฏิบัติ