งานสนับสนุนหมวดขนส่ง

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจเอกชัย กลิ่นอบเชย
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจตรีวริศ กันตังกุล
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด/พลขับ

สิบตำรวจตรีณัฐวุฒิ คราวเจริญ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด/พลขับ

สิบตำรวจตรีวุฒิไกร สุดาชม
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด/พลขับ

ดาบตำรวจอนุชิต หยีหล้าหนี
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด/ช่างเครื่อง


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ มีหน้าที่ในการช่วยเหลืองานด้าน ขนส่ง ให้กับฝ่ายปฏิบัติการของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ และเป็นการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การสันสนุนการปฏิบัติ