งานกิจการพลเรือน

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ดาบตำรวจนรินทร์ พลอยขาว
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจตรีวรปรัชญ์ สีเมฆ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการงานกิจการพลเรือน
      ๑. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ๒. งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
      ๓. งานบรรเทาภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
      ๔. งานเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง
      ๕. งานมวลชนสัมพันธ์
      ๖. งานลูกเสือชาวบ้านงานปฏิบัติการจิตวิทยา
      ๗. งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น