งานการเงิน

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

........................................
หัวหน้าหมวดงาน


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารการเงิน ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ แบ่งออกเป็น ๔ หมวดงาน ดังนี้
      ๑. หมวดงานบัญชี/ตรวจสอบ
      ๒. หมวดงานเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
      ๓. หมวดงานธุรการ
      ๔. หมวดงานงบกลาง
      ๕. หมวดงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ