งานส่งกำลังบำรุง

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ดาบตำรวจอเนก สิงห์สวัสดิ์
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจโทณัฐพล สุเด็น
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด

สิบตำรวจตรีธนากรณ์ วงค์เมืองคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การจัดพัสดุและการส่งกำลังบำรุงของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ แบ่งออกเป็น ๖ หมวดงาน ดังนี้
      ๑. หมวดงานธุรการ
      ๒. หมวดจัดซื้อ
      ๓. หมวดจ้ดจ้าง
      ๔. หมวดครุภัณฑ์,พลาภัณฑ์
      ๕. หมวดสรรพาวุธ
      ๖. หมวดยุทธโยธา