งานแผนและงบประมาณ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจเอกนิเทศ มั่นคง
หัวหน้าหมวดงาน

ร้อยตำรวจเอกสมหมาย รักษายศ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด

สิบตำรวจตรีณัฐดนัย กันศร
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      งานแผนงานและงบประมาณเป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธการของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ แบ่งออกเป็น ๓ หมวดงาน ดังนี้
      ๑. หมวดงานธุรการ
      ๒. หมวดงานแผน/คำสั่ง
      ๓. หมวดงานงบประมาณ