งานการข่าว

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ร้อยตำรวจโทสรายุทธ โชติกมาศ
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจโทพิเชษฐ์ หมูคำ
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด

สิบตำรวจตรีณัฐวุฒิ อนันตรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าว แผนที่ การรักษาความปลอดภัยและการปราบปรามยาเสพติด ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ แบ่งออกเป็น ๔ หมวดงาน ดังนี้คือ
      ๑. หมวดงานแผนที่และการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ
      ๒. หมวดงานการผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
      ๓. หมวดงานการผลิตข่าวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง
      ๕. หมวดงานการต่อต้านข่าวกรอง และรวบรวมผลการซักถาม