งานธุรการกำลังพล

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕

ดาบตำรวจนิยม เนียมรัตน์
หัวหน้าหมวดงาน

สิบตำรวจตรีนิตินันท์ เทพมณฑา
เจ้าหน้าที่ประจำหมวด


     ภารกิจ/หน้าที่ 
      เป็นฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ การบริหารงานบุคคล คดีวินัย สิทธิกำลังพล สวัสดิการ การป้องกันอุบัติภัย การพัฒนาระบบข้อมูล และงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของแผนกใด ในกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๕ แบ่งออกเป็น ๕ หมวดงาน ดังนี้คือ
      ๑. หมวดธุรการ
      ๒. หมวดสวัสดิการ
      ๓. หมวดคดี – วินัย
      ๔. หมวดกำลังพล
      ๕. หมวดประวัติ